BẢNG GIÁ LƯU TRÚ ĐÊM THỨ 7

(Chỉ nhận 1 đoàn duy nhất)

 

GIÁ LƯU TRÚ ĐÊM T2,3,4,5,6,CN

(Chỉ nhận 1 đoàn duy nhất)

 

BẢNG GIÁ ĐI TRONG NGÀY

(Chỉ nhận 1 đoàn duy nhất)